Almindelige Vilkår og Betingelser

Disse Almindelige Vilkår og Betingelser for anvendelse (i det følgende benævnt de Almindelige Vilkår og Betingelser) har til hensigt at regulere dit Medlemskab af M3 Panel samt definere dine rettigheder og forpligtelser som Medlem.

M3 Panel leveres af Bilendi A/S, der er registreret i Danmark med CVR-nr. 31176360 og med anmeldt firmaadresse på Londongade 4, 5000 Odense C.

Inden du udfylder onlineregistreringsformularen hos M3 Panel, er det vigtigt, at du læser Aftalen omhyggeligt igennem, og vi foreslår, at du udskriver enten det ene eller begge dokumenterne, hvis du ønsker det. Du vil ikke kunne anvende M3 Panel, før du har udfyldt online registreringsformularen på behørig vis samt accepteret, at du er underlagt Aftalens vilkår, hvilket du gør ved at trykke på "Opret Konto".

Når du registrerer dig hos M3 Panel, accepterer og bekræfter du, at:

(I) Du har læst, forstået og accepteret Aftalen;
(II) Du opfylder alle betingelserne for Medlemskab; og
(III) Du vil være underlagt samtlige betingelser under denne Aftale, indtil dit Medlemskab opsiges af enten dig selv eller os i overensstemmelse med bestemmelserne i paragraf 12 af disse Almindelige Vilkår og Betingelser. 

1. Definitioner

Du, din(e), de, deres: Betyder ethvert Medlem af M3 Panel.

Vi, os, vores: Betyder Selskabet/ M3 Panel.

Vi knytter en bestemt betydning til visse ord og udtryk, som gennemgående bruges i Aftalen. Disse ord er skrevet med stort begyndelsesbogstav og vil, medmindre andet kræves af sammenhængen, have følgende betydning:

Konto: vedrører det datasæt, som specielt vedrører de enkelte Medlemmer, samt det område, hvori de kan tilgå de forskellige ydelser, der udgør en del af M3 Panel efter påbegyndelse af deres Medlemskab.

Aftale: betyder de Almindelige Vilkår og Betingelser samt den Privatlivs- og Cookiepolitik, der er gældende på dagen for Medlemskabets ikrafttræden eller opdatering i overensstemmelse med nævnte dokumenter.

Selskab: betyder selskabet Bilendi A/S, som præsenteret i indledningen til disse Almindelige Vilkår og Betingelser.

Cookie: refererer til en lille tekstfil, der indeholder og lagrer data om dig i hvilken som helst internetforbundet enhed, du måtte bruge.

Medlem: betyder enhver fysisk person, som er tilmeldt M3 Panel. 

Medlemskab: betyder at blive Medlem af M3 Panel.

Mobilapplikation: betyder M3 Panels mobile tjenester, som er tilgængelige på downloadplatforme, og som gør det muligt for Medlemmer (i) at blive informeret om M3 Panels forskellige ydelser – hyppigst via en bekendtgørelse og (ii) at få adgang til Website og Gaver.

Panel Service: refererer til den ydelse, som giver dig mulighed for at optjene Points ved at besvare de undersøgelser, der gennemføres af vores Analysepartnere, og som du vil modtage som beskeder via e-mail, via Websitet eller via Mobilapplikationen. Under forudsætning af at du har givet din udtrykkelige tilladelse hertil, vil du vil også kunne modtage SMS-beskeder. Optagelse i M3 Panel, der er en accept af panelets tjenester, giver dig som medlem af M3 Panel mulighed for at deltage i spørgeskemaundersøgelser.

Points: betyder den måleenhed, som Medlemmerne belønnes med. Disse Points omtales som "points" på Websitet, Mobilapplikationen og i e-mails.

M3 Panel: betyder alle de ydelser, der er tilgængelige via Websitet eller Mobilapplikationen, som dels tillader medlemmerne at optjene Points ved deres besvarelse af spørgeskemaer og dels at indløse disse Points. 

Analysepartner: angiver ethvert analyseinstitut eller andre organisationer eller selskaber, der gennemfører statistiske analyser af paneldeltagere i form af spørgeskemaer og undersøgelser. 

Gave(r): refererer til de fordele og ydelser, Selskabet tilbyder i bytte for Medlemmernes indløsning af alle eller en del af deres Points, optjent som en del af M3 Panel.

Website: betyder alle de af vores websites, som er reserveret til M3 Panel og tilgængelige via URL, herunder – men ikke begrænset til: http://www.m3panel.dk.

2. Beskrivelse af M3 Panel

M3 Panel er en række ydelser, der er tilgængelige via sitet www.m3panel.dk, Mobil applikationen og/eller via e-mail, og som – via registrering på Websitet, Mobilapplikationen – giver dig mulighed for at optjene Points ved besvarelse af spørgeskemaer, der gennemføres af vores Analysepartnere samt mulighed for at indløse disse Points i bytte for Gaver.

3. Medlemskab af M3 Panel

3.1.  Medlemskab af M3 Panel er forbeholdt fysiske personer

Er du under atten (18) år gammel, skal du anerkende, at du skal have indhentet dine forældres, værges eller juridiske talsmands tilladelse til at deltage i M3 Panel og, i særdeleshed, til at indløse dine Points i bytte for gaver.

Medlemskab er ikke tilladt personer under seksten (16) år. Vi forbeholder os retten til at bede alle om dokumentation for, at de har den rette alder til at tilslutte sig M3 Panel.

Medlemskab er begrænset til personer, der er bosiddende i Danmark.

Formularen til ansøgning om Medlemskab skal udfyldes i dit navn med angivelse af din juridiske identitet.

3.2. Medlemskab af M3 Panel er gratis

Din deltagelse i M3 Panel er gratis, ikke bindende og kan blive annulleret af begge parter når som helst.

3.3. Adgang

Inden du bliver Medlem, skal du vælge en gyldig e-mailadresse, der vil fungere som dit brugernavn, samt en adgangskode, der skal være på mindst otte (8) tegn, indeholde mindst et (1) tegn med stort og et (1) tal, og desuden må passwordet ikke indeholde ordet “maximiles”. Hermed vil du have adgang til Din Konto. Der kan kun tildeles en konto pr. person og pr. e-mailadresse. 

Efter din anmodning om Medlemskab, vil der afsendes en e-mail til den oplyste e-mailadresse. Dit Medlemskab vil blive valideret, lige så snart, du har klikket på det aktiveringslink, der er indeholdt i denne e-mail.

Din Konto er beskyttet af den adgangskode, du har valgt. Du indvilliger i, at du ikke vil videregive din adgangskode til nogen anden person. Vi kan ikke gøres ansvarlige for nogen form for uautoriseret brug af din adgangskode, som måtte opstå som følge af, at du har delt din adgangskode med andre.

Vi forbeholder os retten til at bede om underbyggende dokumentation til bekræftelse af, at din identitet og din kontoadresse er korrekte. Vi forbeholder os ret til at ophæve din adgang til Din Konto eller opsige denne, indtil det tidspunkt, hvor vi har modtaget den omtalte dokumentation.

Du kan nulstille din adgangskode ved at gå til følgende side: https://www.m3panel.dk/reset-password og indtaste din e-mail adresse i det respektive felt.

Du vil herefter modtage et link pr. e-mail, som vil give dig mulighed for at nulstille din adgangskode.

Du må hverken dele, videregive, sælge eller på anden vis stille Din Konto og/eller adgangskode til rådighed for nogen tredje part uanset af hvilken årsag.

3.4. Sådan bliver du medlem

Så snart du har opfyldt og gennemført de betingelser, der er beskrevet ovenfor, udfyldt indmeldelsesformularen korrekt og tilkendegivet din accept af Aftalen, vil du være Medlem af M3 Panel.

Når du er tilknyttet M3 Panel, vil du blive tilbudt muligheden for at optjene Points ved at besvare spørgeskemaer og efterfølgende indløse de Points, du har optjent, i bytte for Gaver. Til gengæld indvilliger du i at modtage e-mail kommunikation sendt til din e-mailadresse, hvilket vil give dig lejlighed til at høste fordel af de muligheder, dine optjente Points giver dig.

Forudsat, at du har downloadet Mobilapplikationen, kan du modtage besked om nye undersøgelser via Mobilapplikationen.

Under forudsætning af, at du har givet dit udtrykkelige samtykke, kan du modtage invitationer til besvarelse af undersøgelser gennem SMS- beskeder.

Ved at deltage i panelet accepterer du også, at der afsættes cookies, der er nødvendige for at målrette de undersøgelser, som vil blive tilbudt dig, til gengæld for at optjene et bestemt antal point.

4. Internetforbindelse

4.1.  For at kunne bruge M3 Panel

Udgifterne til internetadgang – enten direkte eller via en enhed, som har adgang til internetindhold, navnlig til Websitet og/eller Mobil – vil udelukkende være dit ansvar.

4.2. Forbindelsesforhold

Du skal have alt nødvendigt udstyr for at sikre, at du har forbindelse til internettet, inklusive en computer, et modem eller andre kommunikationsredskaber, og du skal ligeledes have en e-mailadresse.

5. Funktioner i M3 Panel

5.1. Optjening af Points

Du kan optjene Points:

 • ved at besvare spørgeskemaer, der er udarbejdet af vores Analysepartnere 
 • ved at henvise ethvert nyt Medlem i overensstemmelse med den procedure, der er beskrevet på www.m3panel.dk;
 • som en del af en hvilken som helst funktion, som vi til enhver tid måtte indføre.

Du vil få besked om det potentielle antal Points, der optjenes for hver funktion, på Websitet eller gennem Mobilapplikationen eller som et element i de e-mails, du modtager.

Disse Points kan indløses i bytte for Gaver.

Points, der er optjent ved besvarelse af spørgeskemaerne fra Vore Analysepartnere, vil først være gyldige, når Analysepartneren har bekræftet, at du har besvaret det pågældende spørgeskema i sin helhed.

Det enkelte Medlem forpligter sig til at afgive præcise, sandfærdige og udtømmende besvarelser af spørgeskemaerne. Antallet at Points, der kan optjenes, vil afhænge af analysens kompleksitet, den forventede tid, det vil tage at gennemføre analysen samt af kvaliteten af de forventede svar. For at kunne optjene Points forudsættes det, at de svar, Medlemmet afgiver, er ægte og af god kvalitet, samt at det er blevet godkendt af vores Analysepartner.

M3 Panel kan invitere Medlemmer til at deltage i undersøgelser:

 • via e-mail;
 • gennem besked via Mobilapplikationen;
 • via SMS-beskeder, men udelukkende såfremt der er givet udtrykkeligt samtykke til at modtage meddelelser via SMS-beskeder;
 • via online kommunikationsservice(s) og sociale netværk; og
 • på www.m3panel.dk.

Medlemmer forpligter sig til at behandle indholdet af de spørgeskemaer, de modtager, i strengeste fortrolighed.

M3 Panel forpligter sig til hverken at afsløre nogen af de personlige data, du afgav under registreringsprocessen, eller dine svar på noget kvalificerings-spørgeskema til vores Analysepartnere, med mindre dette sker i anonymiseret form. Det er udelukkende dine svar på spørgeskemaundersøgelser, der bliver videregivet til den Analysepartner, der udarbejder det givne spørgeskema, og som er ansvarlig for, hvorledes spørgeskemaet behandles.

Det indgår som en del af M3 Panels persondatapolitik, at vi aldrig udleverer dine personlige data med kommercielt formål eller andre formål for øje end de, der er angivet i denne Aftale. Ønsker du yderligere information, anbefaler vi, at du læser vores Privatlivs- og Cookiepolitik som udgør en del af Aftalegrundlaget.

I forbindelse med hvert spørgeskema udfører vi kvalitetskontrol af svarene – i særdeleshed med henblik på at opfange uoverensstemmelser samt for at kontrollere svartid. Såfremt et Medlem ikke overholder sine forpligter under denne bestemmelse, forbeholder vi os retten til straks og uden at informere dig herom at annullere tildelte Points eller at ekskludere dig som Medlem af M3 Panel.

5.2. Betingelser, vedrørende dine Points samt gyldighedsperioden heraf, er tilgængelige på www.m3panel.dk og på Mobilapplikationen

Dine Points har ingen pengemæssig værdi og kan hverken ombyttes til kontanter, overføres til en konto eller flere konti, der ejes af andre Medlemmer. De kan heller ikke sælges til tredjepart.

5.3. Indløsning af Points i bytte for Gaver

Som Medlem, kan du anvende de Points, du har optjent, til at opnå de Gaver, der er opført på oversigten i vores katalog, medmindre dit Medlemskab af M3 Panel i mellemtiden er ophørt.

Listen over de Gaver, vi tilbyder, samt antallet af Points, der kræves for at opnå disse Gaver, findes på Websitet og Mobilapplikationen, og den ændres jævnligt for at afspejle Medlemmernes efterspørgsel eller vores indkøbsmuligheder hos vores Gaveforhandlere. Selskabet forbeholder sig til enhver tid retten til – når som helst og uden varsel – at foretage ændring af såvel det udvalg af produkter og ydelser, der tilbydes som indløsning af Points, som af det antal Points, der kræves for at foretage en sådan indløsning. Sådanne ændringer vil meddeles via Websitet og Mobilapplikationen.

Du skal anmode om indløsning af dine Points i bytte med Gaver i overensstemmelse med fremgangsmåden, som er anført på Websitet og Mobilapplikationen. Du skal udtrykkeligt acceptere, at dit valg af Gave(r) er endeligt og bindende fra det øjeblik, du indsender din indløsningsanmodning. Du giver således afkald på enhver ret til fortrydelse, hvor dette måtte være relevant, i forhold til Gaven/Gaverne, du har udvalgt. Det antal Points, der modsvarer Gaven/Gaverne du har udvalgt, vil blive trukket fra opgørelsen over dine Points ved fremsendelsen af din indløsningsanmodning, og sådanne Points vil ikke blive re-krediteret til dig undtagen i tilfælde af særlige omstændigheder og da udelukkende efter vores skøn.

Gaver bliver kun udstedt efter dine anvisninger. Din Gave vil blive sendt til den adresse, du har oplyst i din indløsningsanmodning. Gaven kan efter dine anvisninger adresseres til dig selv eller til tredjepart. Når en Gave først er udstedt, kan den ikke overdrages. Levering af Gaver kan kun ske til adresser inden for Danmarks grænser. 

Det er alene dig, som har ret til at anmode om en Gave og til at godkende debiteringen af dine tilsvarende Points.

Vil du klage over manglende levering af en Gave, har du maksimalt seks (6) uger fra, du har indgivet anmodning om Gave, medmindre andet er angivet i forhold til en bestemt Gave i kataloget. Efter denne periode vil vi ikke være i stand til at gøre dit krav gældende over for vores leverandør, og du vil derfor ikke være berettiget til at gøre krav på din Gave.

Dine Points kan udelukkende indløses ved ombytning til de Gaver, der er angivet i vores katalog på tidspunktet for din anmodning om indløsning. Gaverne kan ikke overføres, ombyttes eller indløses som kontanter eller nogen anden form for kreditering, og de kan heller ikke refunderes eller ombyttes til andre Gaver.

Gaver kan ikke kombineres med nogen form for introduktionsrabat eller specialtilbud. Du må ikke supplere indløsningen af dine Points og/eller Gaver med kontanter.

Betaling af såvel påløbne omkostninger, der ikke er indeholdt i eller dækket af leverancen af en Gave, som enhver udgift, beskatning og betalingsforpligtelser, der vedrører brugen af Gaven – i særdeleshed omkostninger, der opkræves af en person, en forvaltning eller nogen bemyndiget organisation – vil være dit fulde ansvar. På baggrund af de oplysninger, vi måtte være i besiddelse af, er det muligt, at vi i kataloget på Websitet eller Mobilapplikationen angiver, sådanne yderligere udgifter, som ikke er omfattet af og/eller dækket i den Gave, du har valgt.

Om nødvendigt kan vi videregive tilgængelige oplysninger til de behørige skattemyndigheder, vedrørende hver enkelt Medlem, som er modtager af en Gave.

I overensstemmelse med lovgivningen om beskyttelse af mindreårige, forbeholder vi os retten til at nægte levering af en Gave til et Medlem, der ikke er fyldt atten (18) år.

Du vil modtage de regler, der knytter sig til enhver Gave gennem tredjepartsleverandører. Vi fungerer kun som mellemled og kan ikke gøres ansvarlige for evt. ringe kvalitet eller opfyldelse af sådanne tjenester.

Du vil modtage enhver relevant garanti eller reklamationsret vedrørende Gaver direkte fra fabrikanten eller leverandøren.

5.4. Detaljer vedrørende dine samlede Points

Ved angivelse af din adgangskode kan du finde saldoen for dine Points på din Pointopgørelse, der er tilgængelig på www.m3panel.dk og på Mobilapplikationen.

Ethvert krav i relation til saldoen på din Pointopgørelse skal stiles til os pr. e-mail eller via reklamationsfeltet på Websitet eller Mobilapplikationen. På baggrund af resultatet af den enkelte undersøgelse vil vi, efter at have modtaget en klage – udelukkende efter eget skøn – være bemyndiget til at re-kreditere din Pointopgørelse (eller ej) med det antal Points, der vedrører genstanden for din klage.

Dine Points er definitivt fordelt i overensstemmelse med bestemmelserne i paragrafferne 5.1, 5.2 og 5.3 samt paragraf 12 i disse Almindelige Vilkår og Betingelser.

5.5. Dine Points' gyldighedsperiode

Dine Points vil være gyldige til Din Konto lukkes og/eller ophør af M3 Panel undtagen i tilfælde af indtrædelse af et eller flere forhold, som angivet i paragraf 12 af disse Almindelige Vilkår og Betingelser.

5.6. Manglende brug af M3 Panel

Selskabet forbeholder sig retten til automatisk at slette samtlige optjente Points fra enhver konto, som har været inaktiv (med andre ord, i tilfælde af manglende optjening eller indfrielse af Points i bytte med Gaver) i en periode af tolv (12) sammenhængende måneder. Der vil blive sendt en e-mail til Medlemmet forud for sådan sletning. Du vil ikke desto mindre fortsat være medlem af M3 Panel.

6. Ansvarsbegrænsning

6.1. Forsinkelser i Gaveleverancer

Vi kan ikke holdes ansvarlige i tilfælde af force majeure eller fejl, begået af dig, da du angav leveringsadressen. De anslåede leveringstider, der fremgår af Websitet og Mobilapplikationen, er udelukkende vejledende, og de kan ændres væsentligt på grund af forsinkelser hos leverandører og transportfirmaer. Hvis du ikke har modtaget din Gave inden for tres (60) dage begyndende fra dagen efter, du har indfriet dine Points, har du mulighed for at annullere din indfrielse og anmode om, at vi re-krediterer din Pointopgørelse.

6.2. Kvaliteten of Gaverne

Vi forsøger efter bedste evne at udvælge god kvalitet. Gaverne vil fremgå af vores katalog. Vi kan imidlertid ikke give nogen som helst garanti for nogen Gave, der optræder eller har optrådt i vores katalog. Vi kan ikke gøres ansvarlige for nogen brug af nogen Gave, som ikke er i overensstemmelse med det oprindelige formål. Billedmateriale er udelukkende illustrativt, og Medlemmerne anmodes om, at henholde sig til beskrivelserne af de enkelte Gaver for information om de præcise egenskaber. Hvis vi, på trods af ovenstående, er ansvarlige på grund af misligholdelse af Aftalen eller på grund af en hændelse, der relaterer sig til Gaven, vil vores erstatningsansvar være begrænset til vores forpligtelse til at re-kreditere din Pointopgørelse, hvor dette skønnes nødvendigt, med det antal Points, der er opkrævet for udstedelse af Gaven i forbindelse med hvilken misligholdelsen eller hændelsen er opstået.

6.3. Points

Enhver risiko for tyveri eller svigagtig brug af dine Points vil være dit ansvar fra det øjeblik, Pointene bliver krediteret din Pointopgørelse. Vi kan ikke gøres ansvarlige for tab, tyveri eller svigagtig brug af dine Points.

6.4. Forpligtelser

Begge parter er enige om, at ingen af parterne på noget tidspunkt vil være ansvarlige for nogen form for indirekte skade som eksempelvis, men ikke begrænset til: mistet indtjening, mistede muligheder, etc.

6.5. Øvrige bestemmelser

Vi kan ikke gøres ansvarlige for forsinket, mistet eller fejlforsendelse af en e-mail eller for, at en e-mail bliver sendt til fejlagtig e-mailadresse.

6.6. Forsømmelse

Vi kan ikke gøres ansvarlig for evt. tab eller skade, der måtte opstå i forbindelse med driftsforstyrrelser i relation til adgang til Websitet og/eller Mobilapplikationen. Vi kan ikke gøres ansvarlig for evt. tab eller skade, der måtte opstå som følge af mistet adgang til M3 Panel fra Websitet og/eller Mobilapplikationen.

7. Medlemmets adfærd

Du indvilliger i ikke at foretage dig nogen form for svigagtigt, vildledende eller ondsindet brug af M3 Panel.

Du anerkender og accepterer at påtage dig det fulde ansvar for indholdet af dine transmissioner gennem M3 Panel.

8. Medlemmets ansvar og pligter

8.1. Misbrug

Vi vil hurtigst muligt informere dig om evt. tab, uretmæssig eller uautoriseret brug af dit brugernavn eller adgangskode. Vi forbeholder os retten til at annullere dit Medlemskab af M3 Panel i tilfælde af tab.

8.2. Pirateri

Dataudveksling på internettet er ikke beskyttet mod potentiel kapring og pirateri. Du indvilliger i at overholde såvel det etiske adfærdskodeks og de bestemmelser om benyttelse og adfærd, der er offentliggjort på Websitet og/eller Mobilapplikationen som de brugervejledninger og advarsler, der kan være gengivet eller omtalt af os.

8.3. Bedrageri

Du må ikke gøre M3 Panel til genstand for gengivelse, kopiering, salg, videresalg eller udnyttelse, brug, eller tilgang i kommercielt øjemed – hverken helt eller delvist. Det er ligeledes forbudt at forsøge at opnå eller at opnå Points ved bedrageri. Ethvert bedrageri eller misbrug over for M3 Panel kan resultere i, at vi iværksætter administrative foranstaltninger og/eller retsforfølgelse, samtidig med at dit Medlemskab vil blive annulleret eller opsagt, og du vil fortabe retten til dine Points samt enhver gave, du har opnået.

Enhver bevidst handling, der involverer salg, overdragelse, svigagtig brug eller udveksling af godkendte Points eller en hvilken som helst anden anvendelse af Points, som er i modstrid med Aftalen, såvel som en hvilken som helst fremgangsmåde eller manipulation med henblik på at opnå Points uden fuldstændig overholdelse af de vilkår for at optjene og erhverve Points, der fremgår af Websitet og/eller Mobilapplikationen, kan være årsag til opsigelse af Aftalen som en retsbeskyttet rettighed baseret på den konkrete forudsætning, at det i sådanne tilfælde vil tages i betragtning, at der er tale om, at der er øvet bevidst skade mod vores virksomhed.

9. Behandling af dine persondata og Cookies

Vi vil, som et element i din brug af M3 Panel på internettet og/eller Mobilapplikationen, behandle dine personlige data. Det vil ligeledes være nødvendigt for os at anvende Cookies, når du navigerer på Websitet og Mobilapplikationen.

Med hensyn til yderligere information om behandlingen af dine persondata og brugen af Cookies, anmoder vi dig om at se vores Privatlivs- og Cookiepolitik

10. Samarbejde med offentlige myndigheder

Vi forbeholder os retten til i overensstemmelse med lovgivningen at samarbejde med sådanne offentlige myndigheder, som er ansvarlige for verificering i forbindelse med indhold og/eller tjenester, der kan tilgås via internettet eller ulovlige handlinger, foretaget af dig.

11. Aftalens løbetid

Denne Aftale, der træder i kraft, når Medlemmet tilslutter sig M3 Panel, løber i en uafgrænset periode, med mindre den opsiges i overensstemmelse med bestemmelserne i paragraf 12 af de Almindelige Vilkår og Betingelser.

12. Ophør

12.1. Medlemmets opsigelse af Aftalen

Du opsiger Aftalen ved at følge den fremgangsmåde, der er beskrevet på Websitet og Mobilapplikationen eller ved at sende en e-mail til support@m3panel.com, eller et rekommanderet brev til Bilendi A/S, Londongade 4, 5000 Odense C, Denmark.

Af administrative årsager vil annullering ske inden for en periode af syv (7) dage. Vi vil uden yderligere meddelelse herom annullere: dine ubrugte Points, Din Konto samt dit Medlemskab.

12.2. M3 Panels opsigelse af Aftalen 

I tilfælde af, at et eller flere forhold jf. nedenstående oversigt gør sig gældende, forbeholder vi os retten – som en retsbeskyttet rettighed og uden retlig formalitet – til at ophæve Aftalen med eller uden forudgående varsel ved at sende dig en e-mail eller et brev sendt som almindelig post: 

 • brug af M3 Panel i strid med den offentlige orden og etik;
 • krænkelse af vores eller tredjeparts rettigheder;
 • enhver handling, der påvirker driften af M3 Panel;
 • dødsfald;
 • overførsel af dine Points til en Konto eller flere Konti tilhørende andre Medlemmer, salg af dine Points til tredjepart, samt øvrig brug af dine Points i modstrid med Aftalens bestemmelser;
 • tab, misbrug eller uautoriseret brug af dine logindetaljer;
 • afsløring eller ulovlig brug af din adgangskode;
 • ulovlig eller ondsindet brug eller overtagelse af M3 Panel (herunder oprettelse af flere Konti for samme person samt handlinger, der medfører uberettiget optjening af Points, herunder gennem implementering af automatiserede systemer);
 • din Konto stilles til rådighed for tredjepart;
 • manglende oplysning og/eller opretholdelse af sandfærdig, opdateret, præcis og fuldstændig information vedrørende dig selv;
 • ethvert væsentligt brud, begået af dig selv i forhold til dine forpligtelser i henhold til denne Aftale; eller
 • ethvert brud på bestemmelserne i paragraf 8.3 af de Almindelige Vilkår og Betingelser

I tilfælde af ovenstående eksempler, vil vi uden yderligere varsel annullere følgende: Dine ubrugte Points, din Konto, evt. Gaver såvel som dit Medlemskab; og du vil kunne holdes ansvarlig for samtlige omkostninger vedrørende gebyrer i relation til ting- eller personskade, søgsmål eller andre udgifter, der måtte være forfaldne.

Vi forbeholder os ligeledes retten – som en rets beskyttet rettighed og uden retlig formalitet – til at ophæve Aftalen ved at sende dig en e-mail eller et brev som almindelig post med et opsigelsesvarsel på to (2) uger i tilfælde af:

 • enhver juridisk eller lovgivningsmæssig ændring af enhver bestemmelse fastsat af en forvaltningsmyndighed, som i væsentlig grad vil påvirke leverancen af M3 Panels tjenester; eller 
 • medfører ophør af M3 Panel tjenesterne 

12.3. Ophør og forpligtelser

I tilfælde af Aftalens ophør uanset årsagen til sådant ophør, er det en ufravigelig bestemmelse, at du vil forblive ansvarlig for overholdelse af de forpligtelser, der er opstået forud for datoen for Aftalens ophør.

13. Ændringer af / ophør af M3 Panel

Vi forbeholder os ret til uden begrænsning og uden forudgående varsel at ændre eller modificere et hvilket som helst element i M3 Panel, herunder optjening af Points og gaver. Du vil få meddelelse om sådanne ændringer gennem Websitet, Mobilapplikationen eller øvrige hensigtsmæssige midler. I tilfælde af væsentlige ændringer vil vi forelægge dig sådanne modifikationer til din godkendelse. Skulle du ikke acceptere disse ændringer, vil vi, i overensstemmelse med paragraf 12.1 af de Almindelige Vilkår og Betingelser, blive nødt til at betragte dette som en opsigelse af Aftalen fra din side.

Vi forbeholder os retten til, til enhver tid, at ændre, indstille, eller midlertidigt afbryde tjenesterne under M3 Panel. Vi vil informere dig herom i forvejen, så snart dette er praktisk muligt. Vi kan ikke holdes ansvarlig for nogen ændring, indstilling eller afbrydelse af tjenesterne under M3 Panel – hverken over for dig eller nogen tredjepart.

14. Ændringer til Aftalen

Vi forbeholder os til enhver tid retten til efter eget skøn og uden forudgående varsel at ændre Aftalens bestemmelser. Vi vil give meddelelse om sådan(ne) ændring(er) så snart, det er praktisk muligt. I tilfælde af væsentlige ændringer vil vi forelægge dig omtalte ændringer til din godkendelse.

I tilfælde af, at der måtte være modstrid mellem Aftalens bestemmelser og eventuelle ændringer, der skal foretages af hensyn til overholdelse af gældende nationale lovgivninger og bestemmelser, skal de foretagne ændringer have forrang.

15. Anvendelig ret og domsmyndighed

Denne Aftale er underlagt dansk lov og domsmyndighed. Enhver uoverensstemmelse, der måtte opstå vedrørende fortolkning, effektuering eller ophævelse af Aftalen, skal forelægges kompetente domstole i Danmark.

16. Diverse

Denne Aftale, der i sin helhed udgør den aftale, der er indgået mellem dig og Selskabet i relation til M3 Panel, erstatter enhver tidligere aftale, der måtte være indgået mellem dig og Selskabet.

Såfremt en eller flere bestemmelser i Aftalen ved lov eller forordning kendes annulleret eller erklæres for ugyldig af en kompetent domstol, vil de øvrige paragraffer fortsat være i kraft med uændret virkning.

Manglende fastholdelse eller håndhævelse af en betingelse fra begge Parters side må ikke tolkes som en accept af nogen betingelse eller rettighed.

Overskrifterne til denne aftales paragraffer er for bekvemmeligheds skyld og må ikke anvendes i udlægningen af Aftalen.