Privatlivs- og Cookiepolitik

Der skal indledningsvis gøres opmærksom på, at samtlige ord i dette dokument, som skrives med stort begyndelsesbogstav, og som ikke findes defineret i dokumentet, har samme betydning som den, der er tillagt disse ord i de Almindelige Vilkår og Betingelser, som kan hentes på: https://ww.m3panel.dk/terms-and-conditions

M3 Panel er udviklet med henblik på at garantere Medlemmerne den alleryderste fortrolighed med hensyn til beskyttelse af deres personlige data, og der er ved anvendelse af sådanne persondata således opretholdt maksimal sikkerhed. Vi præsenterer hermed indholdet af de procedurer, der er implementeret af Selskabet for at sikre, at sådan fortrolighed og sikkerhed har højeste prioritet.

Hvordan garanterer M3 Panel Medlemmernes privatlivsrettigheder i forhold til persondata?

Med ønsket om at respektere Medlemmernes privatliv forpligter M3 Panel, der er ansvarlig for databehandlingen, sig til at behandle Medlemmernes personlige data under strengeste iagttagelse af EU-forordning 2016/679 a – også kendt som Den Generelle Europæiske Forordning om Databeskyttelse (European General Regulation on Data Protection) af 27 april 2016 (i det følgende benævnt "GDPR").

Den databeskyttelsesansvarliges identitet og kontaktoplysninger

Den databeskyttelsesansvarlige er Selskabet, Bilendi A/S, der er registreret i Danmark under CVR-nummer 31176360 og med anmeldt firmaadresse på Londongade 4, 5000 Odense C. Bestemmelserne under denne Aftale omfattende privatlivets fred og personlige og fortrolige oplysninger vil samtidig omfatte samtlige retlige enheder inden for selskaberne i Bilendikoncernen, hvis hovedkontor er Bilendi SA, som er registreret i det parisiske handels- og selskabsregister under Nr. 428 254 874 og med anmeldt firmaadresse på 3 rue d’Uzes, FR-75002 Paris, Frankrig.

Kontaktoplysninger for den databeskyttelsesansvarlige funktionær

Kontaktoplysningerne for den befuldmægtigede med ansvar for databeskyttelse er som følger:

Navn: Harlay Avocats
E-mailadresse: privacypolicy@m3panel.dk

Sikkerhedsmæssige forholdsregler

Selskabet tilstræber at implementere alle nødvendige forholdsregler med henblik på sikker adgang til Medlemmernes persondata og, i særdeleshed, med henblik på at afværge, at sådanne persondata forvanskes, skades eller tilgås af tredjemand uden bemyndigelse. Mere generelt implementerer Selskabet relevante tekniske og organisatoriske forholdsregler med henblik på at sikre, at behandlingen af Medlemmernes persondata udføres i overensstemmelse med GDPR.

Medlemmernes persondata hostes af     Bilendi Technology (RCS Paris 417 689 221), som er et datterselskab af Selskabets moderselskab, der implementerer relevante tekniske og administrative forholdsregler til sikring af Medlemmernes persondata vedrørende såvel fortrolighed som integritet.

Dette skal imidlertid kun opfattes som en forpligtelse til anvendelse af midler, idet ingen internetservice for øjeblikket kan tilbyde sine brugere nogen absolut garanti på dette område. M3 Panel kan ikke gøres ansvarlig for beskyttelse af data, der udgår fra computerenheder tilhørende brugere af Websitet eller Mobilapplikationen.

Hvem har adgang til dine personlige data?

Dine personlige data kan sendes til følgende personer:

 • Ansatte i Selskabet eller dets associerede virksomheder, som har behov for adgang til de personlige data;
 • Ansatte i visse serviceudbyderes eller kontrahenters (herunder bogholdere, revisorer, IT-udviklingsselskaber, teknologiselskaber, selskaber, der leverer de Gaver, som udgør en bestanddel af M3 Panel);
 • Offentlige eller retlige myndigheder, der har til formål at håndhæve juridiske og lovgivningsmæssige forpligtelser eller effektuere retlige afgørelser.

 

Vi sikrer, at dine personlige data udelukkende formidles til fysiske eller juridiske personer, som er pligtige til at overholde den fortrolige karakter af disse data og til at efterleve gældende love og forordninger, eller som er underlagt en relevant lovgivningsmæssig tavshedspligt.

Hvordan kan du udøve dine rettigheder i forhold til persondata i relation til Din Konto?

Jævnfør GDPR, har du, til enhver tid og uanset af hvilken grund, forskellige rettigheder i forhold til behandlingen af de persondata, som du har oplyst som en del af dit Medlemskab, herunder ret til at tilgå, korrigere, slette og opponere mod, ret til at begrænse databehandling, ret til datamobilitet, ret til ikke at gøres til genstand for automatiserede individuelle beslutninger (herunder profilering), ret til at udstikke retningslinjer for opretholdelse samt ret til sletning og afsløring af dine persondata efter din død.  

Behandling af persondata er baseret på det samtykke, du har givet til specielle formål. Du har til enhver tid retten til at trække dette samtykke tilbage, uden at dette vil påvirke retsgyldigheden af den databehandling, der er baseret på det samtykke, du afgav forud for tilbagetrækningen af omtalte samtykke.

Du har ligeledes retten til at gøre erstatningskrav gældende over for EU-kommissionskontoret for informationssamfund og medier i forbindelse med et eventuelt brud på gældende lov eller forordning fra vores side.

Ønsker du at gøre indsigelse mod behandlingen af dine persondata, der udelukkende er baseret på en beslutning foretaget gennem automatiseret behandling, herunder profilering, eller hvis du ønsker at trække dit samtykke til behandlingen af dine persondata tilbage, vil vi være nødsaget til at betragte dette som en opsigelse i henhold til paragraf 12.1 i de Almindelige Vilkår og Betingelser.

Ønsker du at udøve dine rettigheder til at anmode om ophævelse af Din Konto, kan du:

 • besøge vores Website,
 • sende din anmodning via e-mail til følgende adresse: privacypolicy@m3panel.dk, ledsaget af dit brugernavn, din e-mailadresse og din postadresse,
 • eller du kan sende et rekommanderet brev ledsaget af dit brugernavn, din e-mailadresse og din postadresse til Selskabets adresse.

 

Hvis du på et tidspunkt ikke længere ønsker at modtage vores nyhedsbreve eller en anden af Selskabets tjenester, eller hvis du overhovedet ikke ønsker, at vi kontakter dig, beder vi dig venligst:

 • bruge det link, der er tænkt til formålet, og som du finder i bunden af hvert nyhedsbrev eller reklamemail, du modtager fra os,
 • eller opdatere din profil i "Min Konto" afsnittet på Websitet eller sende din anmodning til vedkommende, der er ansvarlig for Selskabets databeskyttelse på følgende adresse: privacypolicy@m3panel.dk
 • eller sende et rekommanderet brev til Selskabets adresse, ledsaget af dit brugernavn, din e-mailadresse og din postadresse.

 

Når du tilmelder dig M3 Panel, har du sikkert udfyldt et kvalificeringsspørgeskema. Du kan til enhver til ændre din besvarelse af dette spørgeskema ved at gå til din profil under "Min Konto" på Websitet. 

Af fortrolighedsårsager, vil enhver anmodning, som ikke indeholder Medlemmets brugernavn, e-mailadresse og postadresse automatisk afvises.

Hvad er formålet med indsamling og behandling af persondata? Hvordan anvender M3 Panel de indsamlede eller fremsendte oplysninger?

Ved at tilslutte dig M3 Panel på Websitet eller Mobilapplikationen, bemyndiger du os til at skabe, vedligeholde og opdatere en fil, der indeholder de personlige oplysninger, du sender til os, og som kan omfatte:

 • oplysning om dit Medlemskab;
 • oplysning om samtlige svar, du afgiver som en del af kvalificerings-spørgeskemaet i forbindelse med til din oprettelse af din Medlemsprofil, som kan indeholde følsomme personoplysninger som fx sundhedsdata;
 • oplysning om, hvordan du tilgår M3 Panel, dvs. via computer, smartphone, tablet eller Websitet, Mobilapplikationen, etc.;
 • oplysning om din(e) forbindelse(r) til vores tjenester: IP-adresse, GAID, IDFA, etc.;
 • oplysning vedrørende din Pointopgørelse: antal og kilde til de optjente Points samt indfrielse af Points til gengæld for Gaver; og
 • oplysning vedrørende de meddelelser via e-mails, Mobilapplikation og/eller SMS-beskeder, du har reageret på.

 

Afgivelse af dine persondata vedrørende dit Medlemskab markerer indgåelsen af Aftalen. Efter bekræftelsen af dit Medlemskab, vil fremlæggelse af dine persondata være af kontraktlig karakter.

Vi skal kende visse personlige oplysninger, ellers vil vi ikke være i stand til at give dig adgang til M3 Panels fordele. Dette omfatter din e-mailadresse, dit efternavn, dit fornavn, din fødselsdato, dit postnummer og din IP-adresse.

Dine persondata kan være genstand for automatiseret beslutningstagning, herunder profilering. Automatiseret beslutningstagning er en automatiseret behandling af dine persondata, der består i at bruge disse persondata til vurdering af personlige aspekter i relation til dig – i særdeleshed elementer, der vedrører din profil (for eksempel analyse af de persondata, du har indsendt i løbet af dit Medlemskab eller i et kvalificeringsspørgeskema), eller din brug af Sitet eller Mobilapplikationen. Sådan profilering giver os mulighed for at henvende os til dig og præsentere relevant information, som vil giver dig mulighed for at optjene Points (undersøgelser fra vores Analysepartnere, tilbud fra vores Samhandelspartnere), således at du kan få størst muligt udbytte af dine Points. Profilering giver os ligeledes mulighed for at begrænse det antal e-mails, vi sender til dig for at sikre dig den bedste brugeroplevelse.

Vi er forpligtet til at beskytte dit privatliv og kun afsløre dine personlige data over for Selskabets ansatte eller ansatte hos vores datterselskaber og sådanne tredjeparter som nævnt ovenfor under streng overholdelse af bestemmelserne af denne Fortroligheds- og Cookiepolitik. Vi sikrer, at arkivering af sådanne personlige data er i overensstemmelse med gældende love og forordninger om privatlivsbeskyttelse inden for EU.

Vi har, som en del af dit medlemskab, ret til at anvende dine persondata i vores M3 Panel, herunder til at informere dig om opdateringer og om M3 Panel ydelserne, til at behandle reklamationer og at tildele Points, til at informere om registrering af Pointtransaktioner, til at afsende gaver, til at overvåge medlemstilfredshed samt til at forbedre Websitets og Mobilapplikationens ergonomi.

Som en del af vores tjenester, kan vi bruge dine persondata til at udvælge de mest relevante og passende af vore Analysepartneres undersøgelser, ligesom vi vil sende dig invitationer til at deltage i sådanne undersøgelser.

Ønsker du udtømmende information om vores Partneres behandling af de af dine persondata, som du har oplyst på Partnernes website, anbefaler vi, at du rådfører dig med deres fortrolighedsvedtægter, som du finder på deres respektive websites. Vi kan på ingen måde holdes ansvarlige for deres håndtering af dine persondata. For at vi kan have mulighed for at foretage en præcis godskrivning af de Points, du har optjent, kan det være nødvendigt for vores Partnere at tilbageføre dine data til os.

Hvor lang tid opbevares dine persondata?

Dine persondata bliver opbevaret af Selskabet, så længe Aftalen løber – uden forbindende med forbehold af nogen kortere eller længere tilbageholdelsesperiode og evt. mulig arkivering, jf. bestemmelserne i gældende love og forordninger i overensstemmelse med formålet med håndteringen. 

Bliver dine persondata overført til lande uden for EU?

De servere, som er vært for dine persondata, befinder sig inden for EU.

Vi kan i visse tilfælde anvende udbydere, der kan være lokaliseret uden for EU:

 • i lande, der af Europa-Kommissionen anerkendes som værende i stand til at tilbyde en tilstrækkelig grad af persondatabeskyttelse.
 • eller i tredjelande, der ikke anerkendes som værende i stand til at tilbyde en tilstrækkelig grad af persondatabeskyttelse, som eksempelvis Mauritius. I sådanne tilfælde iværksætter vi hensigtsmæssige sikkerhedsforanstaltninger til sikring af beskyttelsen af dine persondata, herunder indgåelse af aftaler med vores service-udbydere, hvor vi indføjer standardparagraffer, som vedtaget af Europa-Kommissionen. Du kan få en kopi af kontraktens bestemmelser ved at indsende en anmodning til følgende adresse: privacypolicy@m3panel.dk.

Dine svar på undersøgelser 

Ansvaret for den undersøgelse, du bliver inviteret til at besvare som et led af vores tjenester, ligger hos vores Analysepartnere, og Selskabet kan ikke gøres ansvarlig for behandlingen af sådanne persondata, som din besvarelse måtte indeholde.

Af hensyn til statiske analyseformål er det vores Analysepartneres mål at behandle vores Medlemmers svar som et samlet hele. Derfor sender vi hverken dit navn, e-mailadresse, telefonnummer eller øvrige former for personlige data, der vedrører dig. Analysepartneren må ikke indsamle nogen former for personlige data, der vedrører dig, medmindre du udtrykkeligt har givet din tilladelse til indsamling af dine persondata som en del af den specifikke undersøgelse, du besvarer. 

Det kan imidlertid kræves af Analysepartnerne, at de – på tidspunktet for din besvarelse af spørgeskemaet eller undersøgelsen – indsamler din IP-adresse (som udgør persondata) eller andre persondata. I sådanne tilfælde er det et krav fra vores side, at vores Analysepartnere anmoder om dit forudgående samtykke ved tydeligt at forklare beskaffenheden af de persondata, der indsamles. 

Af hensyn til beskyttelse af fortrolighed og integritet i forhold til vores Analysepartneres projekter, samtykker du i ikke af afsløre oplysninger, der er indeholdt i undersøgelserne. 

Hvordan bruges Cookies af Selskabet og dets Partnere i relation til M3 Panel?

Når du bruger www.m3panel.dk eller når du browser vores Partneres websites, kan din browsing lagres i filer, der kaldes Cookies, på din internetbrowser.

En Cookie er en lille tekstfil, der lagres på din internetbrowser, som indeholder og gemmer data om dig, som eksempelvis en side på det website, du besøger – eller tidsrummet for din forbindelse med sitet.

Vi gemmer kun informationen indeholdt i Cookierne så længe, det er absolut nødvendigt af hensyn til formålet med dem.

Vi, og/eller vores Analysepartnere, bruger følgende Cookies, når du browser på Websitet eller anvender Mobilapplikationen:

Cookies for at fremme kommunikationen mellem os og Medlemmerne og for at levere M3 Panel til medlemmer:

Følgende Cookies sætter os i stand til at lette vores udveksling med dig:

 • Således, at vi kan genkende dig, når du logger dig på Websitet;
 • Således, at vi kan holde din session aktiv
 • Således, at vi kan vise dine Points; og
 • Ved at vedligeholde din aktive browsersession mellem web-serveren og din internetbrowser.

 

Disse Cookies sætter os ligeledes i stand til at forsyne dig med den fulde oplevelse af M3 Panel. Visse Cookies forsvinder, når du afslutter navigationen, og andre forsvinder efter en periode på maksimalt tretten (13) måneder.

Cookies, der gør det muligt for os at iværksætte statistiske analyser af brugen af Websitet:

Vi installerer en Cookie på computeren hos de personer, der besøger Websitet, som ikke er Medlemmer, eller som ikke identificeres som Medlemmer, med henblik på at etablere statistik over deres brug af Websitet, deres præferencer, antal besøg og disses hyppighed, det antal sider der ses og deres mere generelle aktivitet på Websitet. Denne Cookie giver os mulighed for at forbedre vores Website, således at vi kan opfylde dine behov. Denne Cookie forsvinder efter en periode på maksimalt tretten (13) måneder, eller i det øjeblik den besøgende identificeres som Medlem.

Cookies der muliggør statistiske analyser over opslag ved digitale kampagner:

Vi kan også bruge en Cookie, der vil sætte os i stand til at udføre statistiske analyser over dit samspil med visse digitale kampagner på internettet, således at vi er i stand til at kommunikere de samlede – og absolut anonyme – data vedrørende vores Medlemmer videre til vores Analysepartnere. Efter anmodning fra vores Analysepartnere kan vi tilbyde dig undersøgelser vedrørende sådanne digitale kampagner som en del af vores Panel Services. Denne Cookie forsvinder efter en periode på maksimalt tretten (13) måneder.

Cookies til måling af den hyppighed med hvilken en Website besøges:

M3 Panel bruger også Google teknologi, hvor vi anvender Google Analytics Cookie til at foretage statistik på brugen og antallet af besøg på Websitet, således at vi kan forbedre Websitet og tilpasse det til dine behov. Denne Cookie forsvinder efter maksimalt tolv (12) måneder.

Du kan forhindre brugen af Google Analytics Cookien ved at downloade og installere browser udvidelsesmodulet gennem følgende link: 

http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Ønsker du yderligere information om Googles behandling af dine persondata, kan du finde Googles privatlivspolitik på: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en.

Tredjeparts brug af Cookies:

Visse organisationer eller tredjeparter (som fx vores Analysepartnere) kan installere Cookies på din browser for at identificere de personer blandt vores Medlemmer, der er blevet udsat for bestemt digitalt indhold.

Vi kan ikke gøres ansvarlige for tredjeparters brug af cookies, som de installerer på din browser, når du besøger deres websites og, mere generelt, behandlingen af dine persondata af sådanne tredjeparter. Når tredjeparter installerer Cookies på din browser som en del af deres kontraktlige forhold med os, beder vi dem imidlertid om at bekræfte, at de gør dette i overensstemmelse med lovgivningen (i særdeleshed efter at have informeret dig og fået din accept). 

Visse selskaber kan installere Cookies på din browser med henblik på at tilbyde ordre tracking ydelser, som tillader os at sikre, at Medlemmet modtager de korrekte Points som tak for gennemførelse af forskellige Pointoptjenende aktiviteter. 

Visse selskaber, der har præsenteret dig for vores tjenester og opfordret dig til at blive Medlem, kan installere cookies på din browser, for at kunne konstatere, om du efterfølgende blev Medlem.

Visse Analysepartnere kan installere cookies på din browser for at kunne afgøre hvilke af vores Medlemmer, der er blevet udsat for bestemt digitalt indhold, således at vi kan meddele dem samlede og strengt anonyme data vedrørende vores Medlemmer. Vores Analysepartner GroupM kan installere cookies på din browser med ovennævnte formål.

Vi opfordrer dig til at rådføre dig med vores Analysepartneres privatlivspolitik og deres brugerbetingelser, når du besøger disses website(s). 

Det vil med andre ord sige, at du kan vælge at acceptere eller slette Cookies ved at konfigurere din webbrowser til dette formål. For yderligere information om, hvordan man konfigurerer Cookies, der er baseret på bestemte browsere, kan du se følgende links:

Vi henleder din opmærksomhed på, at såfremt du vælger at afinstallere Cookies via din webbrowser, vil din browseroplevelse på Websitet påvirkes, og vi vil ikke være i stand til at tilbyde dig samtlige M3 Panel ydelser eller belønne dig med sådanne Points, som du måtte have optjent.

Se dine personlige oplysninger

Du kan nu anmode om adgang til alle dine personlige data i overensstemmelse med M3 Panel retningslinjer omkring beskyttelse af personlige oplysninger og cookies, samt EU's generelle databeskyttelsesforordning (GDPR), som trådte i kraft den 25. maj 2018.
For at gøre dette, skal du blot klikke på linket nedenfor.
Du vil modtage en e-mail, der informerer dig om, hvornår filen med dine data er tilgængelig til download på denne side.

Bemærk venligst, at denne e-mail vil blive sendt til den e-mailadresse, der er knyttet til din M3 Panel konto. Sørg derfor venligst for, at dine adresseoplysninger, er opdaterede.

Klik på dette link for at få adgang til dine data.

Anbefal en ven

Såfremt du vælger at give os oplysninger om en anden person med det formål at optjene points via "Anbefal en ven" skemaet, bekræfter du, at vedkommende har givet sig samtykke til, at du gør dette, indvilliget i behandlingen af de persondata, du fremsender til os, og at du har oplyst dem om Selskabet, M3 Panel, samt om formålet med behandlingen af deres persondata. 

Andre spørgsmål?

Vi tilstræber at opnå størst mulig klarhed omkring vores fortrolighed vedrørende vores Medlemmers persondata. Skulle du stadig have spørgsmål, skal du endelig kontakte os pr. e-mail på følgende adresse: privacypolicy@m3panel.dk.